Celbiologie/Histologie

Verantwoordelijke: Merril Wongsokarijo MSc. 
Contact: (597) 441007 / 441009 ext. 658

De afdeling Celbiologie van het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) houdt zich voornamelijk bezig met dienstverleningsactiviteiten, m.n. diagnostiek t.b.v. ziekenhuizen, huisartsen, specialisten en routine laboratoria. De afdeling heeft zich erop toegelegd om nieuwe diagnostiek op te zetten, die na een periode van validatie wordt overgedragen aan de routine laboratoria. Uitzondering hierop is de diagnostiek die zeer specialistisch is vanwege de techniek of expertise, of vanwege een gering aantal aanvragen, opzetten in een routine lab niet rendabel maakt. De focus van het onderzoek op de afdeling is chromosoomonderzoek. De diagnostische testen die in dit kader worden aangeboden zijn:

Prenataal chromosomenonderzoek (vruchtwater)
Voor het onderzoek naar chromosoomafwijkingen vóór de geboorte wordt in cellen van het nog ongeboren kind die in het vruchtwater voorkomen, het karyotype (rangschikking van de chromosomen van een cel volgens een gestandaardiseerde methode) bepaald. Dit onderzoek is geïndiceerd in alle gevallen waarbij een verhoogde kans bestaat op afwijkingen, zoals een maternale leeftijd van boven de 35 jaar of een afwijkende vroege echo.

Postnataal chromosomenonderzoek (bloed)
Met deze test, waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale kleurtechnieken, vertoont elk chromosoom een karakteristiek bandenpatroon en kan een karyotype bepaald worden. Aan het karyotype kan onderscheiden worden of er sprake is van een numerieke afwijking of een structurele afwijking, voor zover met het lichtmicroscoop waar-neembaar. Voor het onderzoek naar chromosoom afwijkingen vlak na de geboorte of in een latere fase van de ontwikkeling, wordt in lymfocyten (witte bloedcellen) die voorkomen in perifeer bloed het karyotype bepaald.

Chromosomenonderzoek van hematologische aandoeningen/leukemie
(beenmerg)

Voor het chromosoomonderzoek naar bepaalde leukemiën wordt in beenmerg gezocht naar het voorkomen van hele specifieke chromosoomafwijkingen. Bevestigen van de chromosoomafwijking is van belang voor de therapie en voor de monitoring daarvan.

Fish-techniek
De Fish techniek kan gebruikt worden voor het onderzoek naar chromosomale afwijkingen die met karyotypering moeilijk of niet te herkennen zijn. Deze techniek kan ook gebruikt worden als de tijd ontbreekt om de cellen in kweek te brengen. Bij deze techniek worden chromosomen van fluorescerende labels voorzien en met een fluorescentiemicroscoop bestudeerd.

Naast het chromosoomonderzoek wordt ook een diagnostische test uitgevoerd, die de aanwezigheid van auto-antilichamen kan aantonen. Deze test is Antinuclear Antibody (ANA) test, en het wordt gebruikt in de diagnose van auto-immuun ziekten zoals Systemic Lupus Erythematosus (SLE).